RSPHOTO
Over ons    Foto uitzoeken    Fotocursus    Opdrachten    Prijzen    FAQ    Contact

Algemene voorwaarden RSPhoto

1. Algemeen

- Door het afspreken van een opdracht gaat de afnemer akkoord met de onderhavige voorwaarden door RSPhoto gesteld.
- Bij opdrachten kan RSPhoto nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
- Bij opdrachten kan RSPhoto nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
- Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt. Kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagist etc. worden niet door RSPhoto vergoed.
- RSPhoto verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
- Ondanks de uiterste zorg die RSPhoto aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
- RSPhoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
- RSPhoto behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
- Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto's op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen melden. RSPhoto zal deze foto's, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
- Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.
- Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer RSPhoto door omstandigheden verhinderd is, RSPhoto daar niet verantwoordelijk voor is.
- Bij bestelling bij, of opdracht aan, RSPhoto in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

2. Copyright

- RSPhoto is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto's/ontwerpen, die door RSPhoto zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.
- RSPhoto behoudt het digitale origineel.
- Afkopen van de fotorechten is mogelijk. (uniek aanschaffen) Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtsvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

- Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van RSPhoto, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
- Alle prijzen op RSPhoto.nl zijn weergegeven in euro's.
- Tenzij anders vermeld zijn de prijzen: - inclusief BTW - exclusief reis- of verzendkosten.
- Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden.
- De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen. Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.
- Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de gebruiker gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de gebruiker gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de gebruiker gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
- Betaling geschiedt altijd per factuur en dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden op de door RSPhoto aangegeven rekening.
- Bij opdrachten behoud RSPhoto zich het recht om deels voor de opdracht, en deels na de opdracht te factureren.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
- Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.